Nội thất nhà hàng phong thủy

Vị trí bố cục vượng tài bạn cần biết khi Thiết kế nội thất nhà hàng

Sau khi tìm ra sao vượng tài, bạn có thể lợi dụng vị trí thủy để bố cục vượng tài. Mang đến lợi ích tốt nhất khi Thiết kế nội thất nhà hàng
Ngoại trừ nơi dẫn nguồn nước vào có thể làm vượng tài ra, cửa chính mờ ở phương vị nào cũng có thế làm vượng tài, nhưng cửạ lớn của những tòa IIhà lớn theo hình thức mới ngày nay khó mà sửa (lối theo ý muốn được, vì vậy bạn có thể tham khảo những phương pháp đề cử dưới đây đê’ bổ cứu.
Nếu mớ cửa ở tài vị phi tinh Huyền Không I hì sẽ vượng tài, thí dụ như mở cửa ở vị trí sao lai thất của vận 7 hoặc vị trí sao bát bay tới thì được vượng tài. Cung đoài là hoạnh tài, cung I .111 là chính tài; tài vị của bát trạch du tinh cũng làm vượng tài, thí dụ như mở cửa ở phương vị sao sinh khí, diên niên.
Pheo phái Huyền Không, mở cửa ở vị trí đương v/m mới vượng tài; thí dụ như các vận 6, 7, 8, I mà mở cửa ờ các phương vị tây bắc, tây, đông bấc, nam là đương vận. Vận 7 mà mở cửa ở hướng lây (cung đoài) và đông bắc (cấn) là vận đại vượng tin Vận 8 mở cửa ở hướng tây bắc (kiền) và nam lly> là vận đại vượng tài.
Vận 7 mà mớ cửa ở phương đoài thì được hoạnh (Ai, ớ phương cấn thì được chính tài. Vận 8 mà IIMI cứa ở hướng tây bắc thì được chính tài, ở phương được hoạnh tài.