Nội thất nhà hàng phong thủy

Trình tự Thiết kế nội thất nhà hàng

Trình tự tính toán
1. Xác định lượng hơi tiêu thụ của trang thiết bi Thiết kế nội thất nhà hàng
Quy trình chung để xác định lượng hơi các thiết bị làm nóng tiêu thụ được lấy từ số liệu kỹ thuật từ nhà sản xuất thiết bị Né – không có số liệu, Bảng 8 sẽ cung cấp đủ thông tin để xác định gần đúng r: đỏ chính xác vừa phải. Do vậy, bảng này được dùng ở đây để minh hoa viêc ap dụng các sô liệu.
Vì hơi cung cấp là 40 lb/in2 (275,8 kPa), sẽ phải dùng một van giảm áp giữa đường cấp hơi chính và đường cấp nhà bếp chính. Năng lực của van phụ thuộc vào lượng hơi tiêu thụ của thiết bị. Do vậy, năng lực của van chưa thể xác định khi chưa biết lượng hơi thiết bị tiêu thụ.
Khi thiết bị đang vận hành, lượng hơi tiêu thụ khác lúc đang khởi động. Vì lượng tiêu thụ vận hành phải được biết trước khi lượng tiêu thụ khởi động có thể tính, lượng tiêu thụ vận hành phải được xác định trước.
Dùng sô liệu từ Bảng 8, ta thấy ba máy đun cách thuỷ 100 ft2 (9,3m2) sẽ yêu cầu (3 lb/h) X 3 chiếc X (100 ft2 mỗi chiếc) = 900 lb/h (409,1 kg/h) hơi. Hai bình hãm cà phê 50 gal (189,3 1) yêu cầu (2,75 Ib/h) X 2 bình X (50 gal mỗi bình) = 275 lb/h (125 kg/h), dùng lượng hơi tiêu thụ trung bình. Một máy rửa bát đĩa dạng vòi phun yêu cầu 60 lb/h (27,3 kg/h) hơi. Một máy làm ấm đĩa 60 ft3 (1,7 m3) sẽ yêu cầu (60 ft3/l máy) X (30 lb/h)/(20 ft3 một máy) = 90 lb/h (40,9 kg/h). Hai bàn phun hơi 50 ft2 (4,7 m2) yêu cầu (1,5 lb/h) X 2 bàn X (50 ft2 mỗi bàn) = 150 lb/h (68,2 kg/h). Tranh nước 7,5 gal/h (283,9 1/h) sẽ tiêu thu (9 lb/h) X 1 chiếc X (75 gal/h) = 675 lb/h (306,8 kg/h). Như vậy, tổng lượng tiêu thụ cho vận hành của hơi 40 lb/in2 (275,8 kPa) là : 900 + 275 + 60 + 90 + 150 = 1475 lb/h (670,5 kg/h). Tranh nước sẽ tiêu thụ 675 Ib/h (306,8 kg/h) loại hơi mức 40 lb/in2 (275,8 kPa).
Vì hơi 20 lb/in2 (137,9 kPa) phải đi qua van giảm áp trước khi vào ống chính 20 lb/in2 (137,9 kPa), năng lực yêu cẩu của van là 1475 Ib/h (670,5 kg/h). Tuy nhiên, tổng lượng hơi tiêu thụ khi hoạt động, chưa kể thêm lượng hơi tụ trong đường ống là 1475 + 675 = 2150 lb/h (977,3 kg/h).