Nội thất nhà hàng phong thủy

Tính diện tích Thiết kế nội thất nhà hàng

Mẫu kệ tủ bếp gỗ giá rẽ

Trình tự tính toán Thiết kế nội thất nhà hàng
1. Tính diện tích bề mặt yêu cẩu của cuộn xoắn
Nếu vận tốc không khí qua bề mặt cuộn xoắn không cho trước, cần phải chọn một vận tốc không khí hợp lý. Trong thực tế khi sưởi ấm và điều hoà không khí, vận tốc không khí qua bề mặt cuộn xoắn có thể biến đổi từ 300 đến 1000 ft/phút (91,4 đến 305 m/phút), thường hay chọn là 500, 800 hay 1000 ft/phút (152,4 ; 243,8 và 305 m/phút). Vân tốc cao hơn – cho đến 1000 ft/phút (305 m/phút) được dùng trong công nghiệp, khi tiếng ồn không phải là một yếu tố hạn chế. Giả thiết vận tốc qua mặt cuộn xoắn là 800 ft/phút (243,8 m/phút)
cho trường hợp này.
Tính diện tích bể mặt yêu cầu từ công thức Ac = cfm/Va, với Ac = diện tích bé mặt cuộn xoắn, ft2 ; cfm = lượng không khí cuộn xoắn phải đốt, ft3/phút tại 70°F (21,1°C) và 29,92 in (759,97 mm) thuỷ ngân ; Va = vận tốc không khí qua cuộn xoắn, ft/phút. Để điều chỉnh lượng không khí về các điều kiện chuẩn, khi khí được cấp ở điều kiện không tiêu chuẩn, nhân lưu lượng tại nhiệt độ thực tế với hệ sô tương ứng trong Bảng 9. Như vậy, với khí vào là 10°F (-12,2°C), lưu lượng tại 70°F (21,1°C) và 29,92 in (759,97 mm) Hg = 1,128 X 80000 = 90400 ftẳ/phút (2559,2 m3/phút). Do vậy, Ac = 90400/800 = 112,8 ft2
(10,5 m2). 1. Tính nhiệt độ đẩu ra của cuộn xoán
Khối tích, nhiệt độ cuối cùng và tốc độ ngưng tụ hơi cùa cuộn xoắn làm nóng hơi cho các hệ thống sưởi và điều hoà khóng khí thường dựa trên cơ sỏ là hơi được cấp có áp 5 lb/in2 (34,5 kPa) và khcng khí vào 0°F (-17,8°C). Tại các áp suất hơi khác, cần áp đụng hệ số điều chinh cho nhiệt độ ra có trong bảng tại áp suất 5 lb/in2 (34,5 kPa) và không khí vào ũ F -17,8°C).