Nội thất nhà hàng phong thủy

Thiết kế nội thất nhà hàng: tấm sưởi trần và sàn

Sofa cao cấp nhập khẩu

1. Chọn loại và vị trí đặt cuộn làm nóng
Tính lượng nhiệt mất mát cho phòng hoăc nhả dùng phương pháp đã đề cập ờ trên trong Phần 2 này. Vì đã biết lượng nhỉẽt – Ít -át. chọn loại tấm suởi – trần hoặc sàn. Trong một số phòng hoặc ở nhà. việc sử dụng kết hợp các tấm sưởi trần và sàn tỏ ra hiệu quả hơn chi dùng một loại. Các tấm sưởi tường cũng được sử dụng nhưng không rộng ri: tám sưởi trần và sàn.
Nói chung, tấm sưởi trần được gắn vào bêtõng vữa trát, cũng giống như tấm sưởi tường. Các tấm sưởi sàn hầu hết được vào bêtông. Vì thế việc sử dụng các vật liệu làm sàn như gạch lát. Kim loại đã loại trừ việc sử dụng tấm sưởi sàn. Vì phòng này có sàn làm gỗ súc, nên ta chọn dùng tấm sưởi trần.
2. Định cỡ tấm sưởi Thiết kế nội thất nhà hàng
Bảng 11 thể hiện nhiệt đầu ra lớn nhất, Btu h ; ùa tấm sưởi trần ống đồng 3/8 in (9,5mm). Cỡ 3/8 in (9,5mm) là phố biéc, tu> nhiên các cỡ khác như 1/2, 5/8 và 7/8 in (12,7 ; 15,9 và 22,2 mm đư.TT.Ị kính cũng được sử dụng, tuỳ thuộc lượng nhiệt cần cung cấp. Dùng .5 ram) tâm đặt cách nhau 6 in (152,4 mm) gắn vào vữa trát trần cấp nhiệt đầu ra là 6C Btu/(h.ft2) (189,1 Wm2), như thể hiện trong . Để tính được diện tích tấm sưởi, thức A = HL/P, với HL = lương nhiêt mất mát của phòng hoặc cùa nhi. = nhiệt đầu ra lớn nhâ: cùa tấm, Btu/(h.ft2). Cho phòng đang xét. A = /60 = 232 ft2 (21,6 m2).